Главна дирекция

Гражданска въздухоплавателна администрация

Портал за електронни административни услуги

English

Портал за електронни административни услуги

Очаква се официалният документен регистър на ГВА да бъде вписан в най-скоро време в Регистъра на регистрите и данните в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Веднага след вписването му Информационната система за предоставяне на електронни административни услуги на ГВА ще бъде пусната в реална експлоатация.

Порталът е разработен в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на портал за електронни административни услуги в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация““, като допълнение към изпълнението на Дейност 1: „Проектиране и разработване на нови модули, усъвършенстване на съществуващи системи, внедряване и изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 12-32-9/26.11.2012 г. Разработката на портала е в изпълнение на проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензи, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване”.

Електронни услуги

1.
Издаване на оперативен лиценз на въздушен превозвач
2.
Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари
3.
Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни работи
4.
Издаване на свидетелство за професионално обучение на авиационен учебен център
5.
Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – пилоти
6.
Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти
6а.
Издаване на свидетелство за правоспособност на членовете на кабинния екипаж
6б.
Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – полетни диспечери
7.
Издаване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на самолети и хеликоптери
8.
Признаване на свидетелство за правоспособност на чужди граждани
9.
Издаване на удостоверение за одобрение за ползване на авиационен тренажор
10.
Издаване на разрешително за проверяващ
11.
Издаване на свидетелство за одобрение на организация за обучение
12.
Издаване на удостоверение за одобрение на организация за обучение, намираща се в друга държава
13.
Издаване на удостоверение за регистрация на ВС
14.
Издаване на свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, на ученик-ръководители на полети, на асистент-координатори на полети и на координатори по УВД
15.
Издаване на свидетелство за правоспособност на инженерно-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение
16.
Издаване на свидетелство за преподавател към авиационни учебни центрове
17.
Издаване на свидетелство на доставчик на аеронавигационно обслужване
18.
Издаване на свидетелство за експлоатационна годност на автоматизираните системи за УВД
19.
Издаване на свидетелства за експлоатационна годност на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане
20.
Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища
21.
Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на летателни площадки
22.
Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на системи и съоръжения за наземно обслужване
23.
Издаване на лиценз на летищен оператор
24.
Издаване на лиценз на оператор по наземно обслужване или самообслужване на летище
25.
Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за управление на постоянна летателна годност (EASA Form 14)
32.
Издаване на удостоверение за летателна годност на ВС
33.
Издаване на удостоверение за преглед на летателна годност (EASA Form 15a)
34.
Издаване на удостоверение за съответствие с нормите за авиационен шум
36.
Издаване и поддържане на сертификат за компетентност на лица, изпълняващи задачи по проверка и контрол за сигурност в гражданското въздухоплаване
37.
Издаване на Разрешително за ползване на радиостанция на въздухоплавателно средство
38.
Издаване на Удостоверение за отписване от Регистъра на ВС
39.
Издаване на експортно удостоверение за летателна годност
40.
Издаване на Специално удостоверение за ЛГ за любителски построено ВС
41.
Издаване на разрешение за полет
42.
Одобряване на ръководен персонал (EASA Form 4)
43.
Одобряване на описание на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност
48.
Одобряване на технически борден дневник
49.
Одобряване на програма (план) за техническо обслужване на ВС
50.
Назначаване на S-Mode код (24 битов адрес на ВС)
54.
Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти
55.
Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти
56.
Вписване или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти
57.
Потвърждаване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти
58.
Вписване в свидетелство за правоспособност на членовете на кабинния екипаж
59.
Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на кабинния екипаж
61.
Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – полетни диспечери
62.
Промяна на компетентен орган на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал
63.
Преобразуване на свидетелства за правоспособност на авиационен персонал, издадени от трети държави
64.
Вписване в свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководител полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД
65.
Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководител полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД
66.
Замяна на свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководител полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД
67.
Вписване в свидетелство за правоспособност на инженеро-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение
68.
Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на инженеро-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение
69.
Замяна/подмяна/премахване на ограничения на свидетелство за правоспособност на инженеро-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

Моля, изчакайте ...