Главна дирекция

Гражданска въздухоплавателна администрация

Портал за електронни административни услуги

English

Указания за ползване

Този портал за електронни административни услуги се поддържа от Гражданска въздухоплавателна администрация. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

За да ползвате електронните услуги на Гражданска въздухоплавателна администрация, е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги: http://www.crc.bg/section.php?id=182

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Необходими настройки

Подаването на електронно заявление се извършва на портала на Гражданска въздухоплавателна администрация чрез стандартен уеб браузър – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. За да подпишете заявлението с Вашия електронен подпис, е необходимо в настройките на браузъра да бъде разрешено използването на Java. Подробни инструкции за разрешаване използването на Java може да намерите на следния адрес: http://java.com/en/download/help/enable_browser.xml

Отговорност за чуждо съдържание

Гражданска въздухоплавателна администрация не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Гражданска въздухоплавателна администрация.

Лични данни

Лични данни се събират, чрез тази интернет страница и обработват от Гражданска въздухоплавателна администрация единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Предоставянето на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Моля, изчакайте ...